Formel-offentlig organisering

Der findes en række eksempler på organisationsformer, hvor lokale grundejere og virksomheder er integreret i et formaliseret bymidtesamarbejde med kommunen. Disse har en formel og permanent karakter ofte via foreningsvedtægter eller partnerskabsaftaler. Initiativet kan være taget af kommunen eller private parter, men kommunen har ofte en kernerolle i kraft af løbende at yde støtte finansielt med sekretariatstid eller lignende ressourcer. De kaldes i Danmark ofte bymidtesamarbejder eller byfora, i Sverige affärsutvecklingsområde og i Storbritannien town center management.

Byfora omfatter ofte jævnlige møder og udvikling af projekter. De kan være organiseret forskelligt, ligesom der kan være forskel på deltagerbetaling og sekretariatsfunktionen. Erfaringen viser dog, at foreningsformen med bestyrelse og vedtægter er den mest almindelige i Sverige og Danmark. Deltagelsen kan både være åben og frivillig (eksempelvis hvis der kræves betaling), men deltagerkredsen kan også være udvalgt selektivt. Selvom der ikke nødvendigvis betales til drift af et sekretariat, bidrager deltagerne typisk gennem medfinansiering eller anden praktisk støtte og med viden eller arbejdstid til de arrangementer, events eller forbedringer, der gennemføres i regi af bymidtesamarbejdet.

I nogle byfora er den direkte medlemsdeltagelse af kommunen repræsenteret ved kommunalpolitikere, mens andre alene faciliteres eller følges af kommunale embedsmænd. Det er dog vigtigt, at bymidtesamarbejdet har et strategisk ophæng, så skiftende politikere og medarbejdere ikke er afgørende for samarbejdet. Endvidere er det væsentligt, at der ikke føres byrådspolitik i bymidtesamarbejdet. De politiske parter skal således være villige til at ’lægge kasketterne i døren'.

Klik her for at komme tilbage til Organiseringsmodeller.

GODE EKSEMPLER

Formel-offentlig organisering i praksis

Esbjerg Byforum er etableret i 2002 og dermed landets ældste. Formålet er at fremme dialog og samarbejde mellem bymidternes parter, udvikle og gennemføre konkrete projekter, der styrker bymidten, at skabe samfinansiering mellem de private og offentlige parter, at styrke kommunens konkurrenceevne og sammenhængskraften i kommunen. Kommunen fungerer som sekretariat, dvs. står for at planlægge og indkalde til møder. De deltagende private parter betaler ikke for at deltage i forummet. Derimod medfinansierer de i høj grad de aktiviteter og investeringer, man i Byforum beslutter at gennemføre. Deltagerne er erhvervsledere, handelsstandsforeninger, restauratører, hoteldirektører, bankdirektører, fonde, kulturhuse, organisationer (cyklistforbund, taxa, politi, turistkontor), politikere og administration fra kommunen (koordinering, sekretærbistand, gennemførelse). Deltagerne udvælges af kommunen (eller af det eksisterende byforum).

Holbæk Byforum er etableret i 2015 som et samarbejde etableret mellem kommunen, handelsstandsforeningen, ejendomsejere i bymidten, Sjællandske medier og erhvervsforum. Baggrunden var, at Holbæk på det tidspunkt var presset i konkurrencen med andre byer om detailhandel. Fokus for byforum er derfor på at styrke bymidten. Der er etableret et sekretariat med 1 fuldtidsmedarbejder og tre deltidsmedarbejdere, som finansieres gennem bidrag fra handelsstandsforeningen og Holbæk kommune (1,7 mio. kr./år) samt bidrag fra andre medlemmer. Der arbejdes på at tiltrække flere medlemmer, også uden for bymidten.

Hillerød Byforum er et eksempel på en vedtægtsbåret forening med sekretariat og en bestyrelse bestående af repræsentanter fra Hillerød Kommune (politikere), Hillerød Shopping, Ejendomsejerforeningen, Foreningen for Liberale Erhverv, kultur og frivillige. Hillerød Byforum er forankret i C4-organisationen, der også inddrager turisme, erhvervsliv og uddannelse. I Hillerød arbejdede man i 2018 med en samlet finansieringsramme på ca. 3,4 mio kr. Denne var primært baseret på kontingentbetaling. Fordelingsnøglen er ca. 31% fra Hillerød Shopping, 11% fra ejendomsejere, 1% fra liberale erhverv, 31% fra Hillerød Kommune og 26% fra sponsorer m.v.

Værktøjskassen: Samarbejdet om bymidten

Her kan du læse om de forskelligartede organiseringsmodeller, der kan danne udgangspunkt for etablering af samarbejder i og om bymidten.