Byudvikling

Kommunal planlægning for byudvikling er et meget vigtigt område, da byerne bl.a. kan fungere som drivkraft for positiv økonomisk udvikling.

Den fremtidige udvikling forventes at ske primært i byerne, hvilket stiller store krav til kommunernes planlægning for områder, der vedrører byudvikling. Det gælder både for byomdannelse og byvækst, planlægning for boliger samt erhverv.

Flere grunde til forandring

Byerne er under konstant forandring. I områder med vækst drives forandringen af behovet for nye boliger, offentlige institutioner og erhvervslivet, der efterspørger andre typer erhvervsområder end tidligere.

Andre steder kan der i højere grad være behov for omdannelse af nedslidte eller funktionstømte områder, eller skabelsen af en ny identitet og en ny form for byliv, hvor konteksten for den eksisterende by forandres, fx hvor man oplever stor fraflytning.

Partnerskab for levende bymidter

Prioritering af ressourcer

Generelt sker fraflytning fra især mindre byer til større – både mellem kommunerne og inden for de enkelte kommuner. Her kan fastlæggelse af et bymønster være et strategisk værktøj til prioriteringen af de offentlige ressourcer. Et andet værktøj er strategisk planlægning for landsbyer, hvor der kan sættes forskellige udviklingsmål for kommunens landsbyer, og hvor virkemidlerne tilpasses til de enkelte landsbyers situationer.

Udfordringen kan ofte være at skabe den fornødne forventningsafstemning mellem borgere, politikere og forvaltninger.

Se også: Bymønster samt Vejledning om strategisk planlægning for landsbyer

Byer med stor tilflytning

I byer, der er stor tilflytning til, vil der opstå behov for at skabe plads til de nye borgere og virksomheder. Det kan ofte ske som byomdannelse og fortætning, men der vil også være behov for regulær byvækst.

Når nye arealer i landzone inddrages til byformål, skal der ske en opvejning af mange – og typisk modsatrettede – arealinteresser. Det er kommunerne der er planlæggende myndighed, og det er derfor et kommunalt ansvar at sikre den fornødne prioritering mellem interesserne, både på lokalt, regionalt og nationalt niveau.

Læs mere om kravene til den kommunale planlægning i "Oversigten over nationale interesser"

Planloven og byomdannelse

Omdannelse af eksisterende byområder kan være en måde at skabe nye bymæssige muligheder samt værdiforøgelse – både i det område der omdannes og i de nærliggende områder.

Omdannelsen kan ske på flere niveauer og med hjælp af forskellige typer planlægningsmæssige og juridiske værktøjer.

 1. Udpegning af et byomdannelsesområder:
  Kommunerne har jf. planloven mulighed for at udpege byomdannelsesområder i kommuneplanen, hvilket giver nogle særlige planlægningsmæssige muligheder, idet nybyggeri med støjfølsom anvendelse (boliger, institutioner, serviceerhverv) kan påbegyndes samtidig med, at områdets virksomheder lukker, flytter eller støjdæmpes.
  Udpegning af et byomdannelsesområde kan ske enten, hvis der er en omstillingsproces i gang, hvor den hidtidige anvendelse er stoppet, eller hvis der er tale om en gradvis ændringsproces, hvor flere af virksomhederne forsvinder, og hvor dele af områdets bygninger og arealer henligger uudnyttet.
   
 2. Udpegning af transformationsområder:
  Et lignende værktøj er udpegningen af transformationsområder. Med ændringen af planloven i juni 2017 indførtes krav om udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder og konsekvensområder i tilknytning til disse.
  Inden for konsekvensområderne kan der være miljøpåvirkninger, fx i form af støj, der har betydning for muligheden for at planlægge for følsom anvendelse. Kommunerne kan i begrænset omfang udpege transformationsområder inden for disse konsekvensområder og dermed muliggøre fx boliger, når en række kriterier er opfyldt.

Udpegningen til transformationsområde vil typisk knytte sig til centrale områder med varig støjpåvirkning, mens udpegningen til byomdannelsesområde bruges i forbindelse med omdannelse fra én type anvendelse til en anden.

Se også: Produktionserhverv

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer indeholder indsatser for bygningsfornyelse, områdefornyelse samt mulighed for forbedringer af friarealer og håndtering af sundhedsfarlige boliger.

Formålet med byfornyelsen er at sætte gang i udvikling og omdannelse af de dårligste byområder for at gøre dem attraktive at bo og investere i. Byfornyelsen skal også forbedre boligstandarden i den dårligste del af boligmassen og dermed sikre tidssvarende boliger af en god standard.

Læs mere om statslig støtte til byfornyelse og særlige indsatser på Plan- og Landdistriktsstyrelsens hjemmeside.

RELEVANTE LINKS

Lovgivning