Kommuneplanens rolle

Alle kommuner har pligt til at opretholde og vedligeholde en kommuneplan. Planen formidler kommunalbestyrelsens prioriteringer i relation til arealanvendelsen i kommunen.

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling såvel i byerne som i det åbne land.

Efter planloven gælder kommuneplanen løbende 12 år frem i tiden.

Begrundede beslutninger

Kommuneplanen skal vise kommunalbestyrelsens beslutninger om arealanvendelsen i kommunen – baseret på afvejninger af forskellige hensyn.

I tilfælde hvor der foretages afvejning af væsentlige, modstridende interesser, skal det forklares og begrundes, hvordan de forskellige interesser er afvejet imod hinanden. 

Bindeled mellem lokal- og landsplanlægning

Kommuneplanen udgør samtidig det nødvendige bindeled mellem landsplanlægningen og de bestemmelser om anvendelse mv. af den enkelte ejendom, der fastlægges i lokalplaner og ved enkeltafgørelser efter bl.a. plan-, natur- miljø-, bygge- og vejlovgivningen.

Kommuneplanen udgør således også et grundlag for kommunernes administration af en række beføjelser efter sektorlovgivningen.

Sammenhæng til nabokommuner

Et forslag om byudvikling i én kommune kan påvirke byudviklingsmulighederne og have betydelige konsekvenser i andre kommuner – såvel trafikalt som i forhold til de andre kommuners udviklingsmuligheder, fx:

  • Et fritidsanlæg, som et større stadion eller en golfbane, i én kommune kan få betydning for borgerne i nabokommunerne, fx anlæg, der er bygget til nogle gange at rumme et stort publikum, eller som dagligt har stor persongennemstrømning.
  • Udpegninger i det åbne land, der går på tværs af kommunegrænser, fx værdifulde landskaber, områder til skovrejsning, naturgenopretning og stinet til vandring, cykling og ridning.

Det er baggrunden for, at kommunalbestyrelsen i redegørelsen skal give oplysninger om kommuneplanens sammenhæng til kommuneplanlægningen i nabokommunerne.

Indsigelse

En kommunalbestyrelse har mulighed for at gøre indsigelse mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling, jf. ovenstående.

Statens indsigelsespligt

Indenrigs- og boligministeren har efter den moderniserede planlov pligt til at gøre indsigelse over for forslag og ændringer til en kommuneplan, der ikke er i overensstemmelse med overordnede interesser vedrørende:

  • Vækst og erhvervsudvikling
  • Natur- og miljøbeskyttelse
  • Kulturarvs- og landskabsbevarelse
  • Hensyn til nationale og regionale anlæg
  • Regler og beslutninger efter § 3, fx landplandirektiver.

Disse interesser, der udgør rammen om statens indsigelsespligt, er uddybet i lovens bemærkninger til § 29.

Oversigt over nationale interesser

De overordnede interesser er præciseret og forklaret yderligere i Oversigt over nationale interesser.

RELEVANTE LINKS

Lov og vejledning