Natur, miljø og landskab mv.

Kommunerne kan via kommuneplanlægningen skabe muligheder for vækst og udvikling. Samtidig skal de varetage hensynet til natur, miljø og landskaber, samt forebygge forurening.

Kommunal planlægning for byudvikling og placering af tekniske anlæg skal ske under hensyntagen til værdifulde naturområder og landskaber. Det skal sikre bevarelse af en righoldig natur, et godt miljø og værdifulde landskaber, så arealanvendelsen er i balance med hensyn til natur og miljø.


Hensyn til natur og miljø

Kommunernes planlægning skal varetage de overordnede natur- og miljøhensyn, der følger af EU-direktiver, andre internationale forpligtelser og national lovgivning. Det drejer sig fx om følgende:
 • Habitatdirektivet
 • Fuglebeskyttelsesdirektivet
 • Natura 2000-planlægningen
 • Vandrammedirektivet
 • Nitratdirektivet
 • SEVESO III-direktivet
 • Risikobekendtgørelsen.

Sammenhæng over kommunegrænserne

Den kommunale planlægning for natur, miljø og landskab skal  sikre sammenhæng over kommunegrænserne, bl.a. ift. sikring af drikkevandsinteresserne, sikring mod oversvømmelser og ved udpegning af sammenhængende landskaber. 


Grønt Danmarkskort - et sammenhængende naturnetværk

Planlægningen for større og bedre sammenhængende naturområder i Danmark skal baseres på udpegningen af et samlet Grønt Danmarkskort. 
 
Når alle kommuner har udpeget Grønt Danmarkskort, skal kortet udgøre et sammenhængende naturnetværk på tværs af kommunegrænser og anvendes som et strategisk værktøj til planlægning og prioritering af naturindsatsen.


Lokale naturråd 

Lokale naturråd bistod i 2017-2018 kommunerne med udpegningen af Grønt Danmarkskort, jf. bekendtgørelse med tilhørende vejledning om etablering af lokale naturråd. 


Lokal Agenda 21

Kommunerne og regionerne skal efter planloven hvert 4. år i første halvdel af den kommunale valgperiode udarbejde en redegørelse for deres strategi for en bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21-strategier).

Indenrigs- og boligministeren, tidligere miljøministeren, skal hvert fjerde år udarbejde en redegørelse for det lokale Agenda 21-arbejde i regioner og kommuner til et af Folketinget nedsat udvalg. Redegørelsen skal tilvejebringes i samarbejde med de kommunale organisationer.

Seneste redegørelse er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen på baggrund af gældende indsendte og indsamlede LA21-strategier fra kommuner og regioner i juli 2018.

Se redegørelsen her

Drikkevandsinteresser

Sikring af rent og rigeligt drikkevand og en drikkevandsforsyning baseret på rent grundvand er højt prioriteret i Danmark, og kommunernes planlægning skal sikre, at landets drikkevandsressourcer ikke forurenes.
 
Kommunerne skal derfor friholde områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande uden for OSD for virksomhedstyper og anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening.


Boringsnære beskyttelsesområder

Boringsnære beskyttelsesområder skal friholdes for nye inddragelser, der medfører øget fare for forurening af grundvandet.


Planlægning for vandarealer - søer, vandløb og kystvande

Både nationalt og i EU-sammenhæng er der fokus på at sikre god tilstand i vandområderne, fx i medfør af Vandrammedirektivet. Anvendelsen kan påvirke vandområderne, og derfor skal der indgå retningslinjer for dem i kommuneplanerne.
 


Planlægning for landskab 

Kommunerne skal i kommuneplanlægningen varetage hensynet til de værdifulde landskaber, herunder de større sammenhængende landskaber, og sikre, at de friholdes for byggeri og anlæg. 
 
Det åbne lands sammenhængende og uforstyrrede landskaber har stor oplevelsesmæssig betydning og skal fortsat udgøre en væsentlig natur- og landskabsværdi. Det gælder bl.a. følgende:
 • Åbne kystlandskaber
 • Ådalslandskaber
 • Herregårdslandskaber
 • Synlige geologiske formationer
 • Landskaber med kulturspor.


Klimatilpasning og risikostyring 

Voldsomme skybrud i Danmark i bl.a. 2011 førte til, at regeringen og KL i 2013 indgik en aftale om klimatilpasning, som forpligtede alle kommuner til at gennemføre risikokortlægning og udarbejde klimatilpasningsplaner.
 
Derudover blev der i planloven givet mulighed for at indarbejde hensyn til klimatilpasning og forebyggelse af forurening i lokalplaner. 


Oversvømmelsesdirektivet

Som konsekvens af store oversvømmelser i flere europæiske lande vedtog EU i 2007 Oversvømmelsesdirektivet. Danmark har implementeret direktivet via lovbekendtgørelse nr. 1618 af 10/12/2015, der indeholder krav om, at de 22 kommuner, der er omfattet af direktivet, udarbejder risikostyringsplaner med fokus på vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen, herunder forebyggelse og beredskab.


Kommuneplanen

Kommunerne skal varetage hensynet til risikoen for oversvømmelse i den kommunale planlægning. 
 
Kommuneplanen må ikke stride mod en kommunal risikostyringsplan, jf. lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer samt bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.
 
Se også: Klimatilpasning