Planlægning for turisme

Turisme bidrager væsentligt til den danske samfundsøkonomi, og kommunal planlægning for forskellige funktioner og services, der kan fremme turismen, er afgørende.

Den fysiske planlægning har stor indflydelse på, hvordan turister oplever at holde ferie i Danmark, og selvom planloven generelt ikke regulerer kommunernes konkrete turismeplanlægning er det vigtigt, at det langsigtede perspektiv for turisme tænkes ind i og på tværs af kommunernes planlægning. 

En velfungerende turismeudvikling er kendetegnet ved at udgøre helheden af flere sammenhængende funktioner og services, fx:

  • Attraktioner
  • Infrastruktur
  • Overnatningsmuligheder

Turistpolitisk strategi

Udarbejdelsen af sammenhængende turistpolitiske overvejelser er et krav i planloven, når man planlægger for turismeanlæg i kystnærhedszonen.

En turistpolitisk strategi er et redskab til prioritering og placering af nye frilufts- og fritidsanlæg og dermed et led i en samlet strategi for udvikling af turismeerhvervet i kommunen.

Det er en politisk proces og beslutning at afveje de forskellige interesser i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens turismestrategi. De turistpolitiske overvejelser kan tage udgangspunkt i både nationale forventninger til turismeudviklingen og de regionale vurderinger af udviklingsmuligheder, herunder eksisterende ferieområder. Det kan også være hensigtsmæssigt at inddrage eksisterende lovgivning, herunder sommerhuslovgivningen.

Planlægning i kystnærhedszone

Planloven stiller særlige krav til den fysiske planlægning langs kysterne. Formålet er at finde en hensigtsmæssig balance mellem udvikling af turismen og benyttelse og beskyttelse af eksisterende natur- og landskabsværdier som både borgere og turister nyder godt af.

Se også: Kystnærhedszonen

Strategisk planlægning for oplevelsesøkonomiske aktiviteter

I de seneste årtier er udbuddet af gode og unikke oplevelser og rekreative tilbud begyndt at betyde mere og mere for både borgere, turister, virksomheder og kommuner. Udviklingen har betydet, at de danske oplevelseserhverv har oplevet en positiv vækst og udvikling.

Denne forandring har stor betydning for de danske kommuner og en række kommuner arbejder strategisk med at udvikle oplevelsesøkonomiske centre – forstået som geografisk afgrænsede områder, der har nogle særlige stedbundne kvaliteter. De oplevelsesøkonomiske centre har således et potentiale som strategisk værktøj til at drive en positiv samfundsudvikling.

Via ovenstående link kan man få inspiration til værktøjer og konkrete eksempler på, hvordan kommuner ved strategisk planlægning kan hjælpe aktører, der ønsker at planlægge for aktiviteter og events, der foregår i natur- og kystområder, samt hvordan man planlægger for dette. Guiden giver også et samlet overblik over de nye regler for strandbeskyttelse og klitfredning, samt forslag til opbygning af en ’eventmanual’ og meget mere.

Guiden er en opfølgning på én af i alt 16 anbefalinger og initiativer fra en arbejdsrapport udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af otte kommuner og daværende Transport-, Bygnings – og Boligministeriet og Erhvervsministeriet, som skulle repræsentere et bredt udsnit af oplevelsesøkonomien i Danmark. En rapport der kommer med anbefalinger og initiativer til, hvordan betingelserne for udvikling af oplevelsesøkonomiske centre kan styrkes.

Hele arbejdsrapporten og de tilhørende initiativer og anbefalinger kan tilgås via nedenstående link: