Sommerhuse

Regulering af sommerhuse sker både i planloven og sommerhusloven. En ændring af planloven juni 2017 giver mulighed for udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Sommerhusområder er omdrejningspunkt for turismen uden for de større byer og vigtige rekreative områder for befolkningen. Samtidig er sommerhusområderne med til at understøtte butikslivet og skabe arbejdspladser lokalt.

Planloven indeholder bestemmelser om sommerhuse, herunder bl.a. regler om sommerhusgrunde og -områder, pensionistreglen og regler om anvendelse af sommerhuse i vinterhalvåret.

Sommerhusloven indeholder bestemmelser, der indebærer, at ejer og bruger alene må udleje som supplement til eget brug og at udlejningen ikke må få professionel karakter, for mere information se boligejer.dk eller her.

Sommerhuse i sommerhusområder

Danmark er efter planloven inddelt i zoner: Byzoner, landzoner og sommerhusområder.

Sommerhuse i sommerhusområder må som hovedregel kun benyttes i sommerhalvåret og - ifølge det såkaldte forbud mod helårsbeboelse - til kortvarige ferieophold i vinterhalvåret.

Reglerne skal:

  • sikre, at sommerhusområder fastholdes til rekreative formål.
  • hindre, at sommerhusområderne udvikler sig til parcelhuskvarterer.
  • medvirke til, at der ikke opstår et uhensigtsmæssigt pres for at udlægge nye sommerhusområder.

For at sikre de værdifulde landskaber ved kysterne er der i planloven særlige begrænsninger for inddragelse af nye sommerhusgrunde i kystområderne, se nedenfor.

Udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder

Ændring af planloven juni 2017 giver mulighed for udlæg af nye sommerhusområder med op til 6.000 nye sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen. Det kan dog kun ske under forudsætning af, at kommunalbestyrelserne lader områder med mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre til landzone.

Se også: Kystnærhedszonen

Større ubebyggede sommerhusområder kan byttes med udlæg i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er muligt.

Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, herunder inden for strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder.

Læs mere om vilkår for udlæg og omplacering af sommerhusområder i det tilhørende faktaark.

Du finder bekendtgørelsen om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen her.