Planstrategi

Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år. Med strategien beslutter kommunalbestyrelsen, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Med planstrategien besluttes det hvilke ændringer i kommuneplanen, kommunalbestyrelsen har til hensigt at foretage som revision af planen. Strategien følges op af den egentlige revision af kommuneplanen, som skal følge planstrategiens revisionsbeslutning.

Krav til planstrategiens indhold

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en planstrategi inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. hvert 4. år.

Planstrategien skal indeholde følgende:

  • Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen.
  • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen.
  • En beslutning om, at kommuneplanen enten skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen.
  • En beslutning om, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-periode.

Planstrategien er tænkt at kunne rumme en bred og langsigtet tilgang til kommunens udvikling. Den kan med fordel udarbejdes i samarbejder med mange parter. Både internt i den kommunale forvaltning – og eksternt ved at inddrage fx organisationer eller virksomheder. Dialog med staten, region og nabokommunen kan være relevant. 

Offentliggørelse af planstrategien

Når kommunalbestyrelsen har vedtaget planstrategien, skal den offentliggøres. Offentliggørelsen skal ske i det fælles plansystem - efter 1. januar 2018 kaldet Plandata.dk.

Offentliggørelse af planstrategien skal ske inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode.

Kommunalbestyrelsen kan herudover offentliggøre en planstrategi, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

Indhold af offentlig bekendtgørelse

Den offentlige bekendtgørelse af planstrategien skal indeholde oplysning om den frist, kommunalbestyrelsen har sat, for at offentligheden (borgere, virksomheder, foreninger mv.) kan komme med ideer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Fristen skal være på mindst 8 uger

Berørte myndigheder

Samtidig med offentliggørelsen sendes den vedtagne strategi til minister for landdistrikter og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres, samt til det lokale kulturmiljøråd.

Kommunale myndigheder, hvis interesser berøres, vil typisk være nabokommuner, men også kommuner, som ikke har fælles grænser, vil kunne være berørt. I hovedstadsområdet skal planstrategien sendes til samtlige andre kommuner i området.

Indsendelse af planstrategien til de berørte myndigheder mv. skal ske ved, at dokumentet lægges ind på det fælles plansystem, sammen med angivelse af, hvilke myndigheder der skal orienteres.

Offentlig bekendtgørelse af planstrategien

Efter fristens udløb tager kommunalbestyrelsen stilling til de bemærkninger, der er kommet frem, og beslutter, om der skal ændres i den offentliggjorte strategi.

Kommunalbestyrelsen foretager offentlig bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af strategien, og sender et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til de samme myndigheder mv., som fik planstrategien tilsendt. Offentliggørelsen skal ske i det fælles plansystem.

Se også: Plandata.dk