Nationale vindmølle-testcentre

Nationale vindmølle-testcentre er et vigtigt led i at skabe gode vilkår for forskning, udvikling og demonstration af nye vindmølletyper.

To nationale testcentre for store vindmøller

I dag er der to eksisterende testcentre for store vindmøller i Danmark, henholdsvis i Østerild i Thisted Kommune med ni pladser, og i Høvsøre i Lemvig Kommune med syv pladser. Du kan læse mere om de to testcentre under de relevante faner.

Testcentrene skal skabe bedre vilkår for forskning og udvikling af de forskellige vindmølletyper og medvirke til:

 • at Danmark bevarer sin førerposition på verdensplan, når det gælder udvikling og produktion af vindmøller.
 • at Danmark på længere sigt kan blive uafhængig af fossile brændsler.

De to testcentre er reguleret i lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild. Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 1069 af 21. august 2018.

Aftale skal give gode rammevilkår for forsøgsmøller

Regeringen (Socialdemokratiet) har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance d. 15. december 2021 indgået aftale om at styrke rammevilkårene for test af vindmøller i Danmark. Læs mere i den politiske aftale.

Aftalekredsen er nået til enighed om tre tiltag, der skal sikre gode rammevilkår for den danske vindbranche. Det drejer sig om:
 

 • At igangsætte arbejdet med en tilpasning af Høvsøre Testcenter for at muliggøre afprøvning af højere prototypemøller. Læs mere under fanen Testcenter Høvsøre
   
 • En national screening for et tredje center til test af store prototypemøller og egnede områder til test af såkaldte serie-0-møller uden for de nationale testcentre. Læs mere under fanen Screening for et tredje testcenter og egnede områder til test af serie-0-vindmøller
   
 • Et servicetjek af udlejnings- og tildelingsvilkår ved de nationale testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild med henblik på en optimering af adgang til testpladser, priser, fleksibilitet mv.
   

Aftalen er indgået på baggrund af en omfattende analyse af rammevilkårene for forsøg og demonstration af vindmøller i Danmark. Analysen har kortlagt vindmøllebranchens nuværende og kommende testbehov, identificeret barrierer og anbefalet løsninger. Det fremgår af analysen, at testbehovet ikke modsvares af et tilstrækkeligt udbud af testfaciliteter, idet der i dag ikke kan testes vindmøller af den højde og størrelse, der i stigende grad er behov for. Analysen er udarbejdet på baggrund af dialog med vindbranchen. Bolig- og Planstyrelsen under Indenrigs- og Boligministeriet vil stå for udmøntningen af de tre tiltag.

Tilpasning af Testcenter Høvsøre

I aftalen Gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0- vindmøller af 15. december 2021 blev det besluttet, at igangsætte arbejdet med en tilpasning af Høvsøre Testcenter for at muliggøre afprøvning af højere prototypemøller. Det sigtes mod at nedlægge to af i alt syv standpladser på testcenteret for at skabe større afstand mellem de resterende pladser, så der kan testes prototypemøller på op til 275 meters højde på de tilbageværende fem pladser. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har igangsat miljø- og habitatkonsekvensvurdering, som skal afdække den miljømæssige påvirkning af foreslåede tilpasning og afklare, om det er muligt at gennemføre den påtænkte ændring af testcentret i overensstemmelse med natur- og miljølovgivningen.

Miljø- og habitatkonsekvensvurderingen og udkast til forslag til lov om ændring af lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild (Mulighed for færre men højere vindmøller ved Testcenter Høvsøre) har været i offentlig høring til d. 17. august 2023.

Aftalekredsen er blevet forelagt resultatet af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af en tilpasning af Høvsøre Testcenter og er på den baggrund enige om at arbejde videre på tilpasningen med de nødvendige kompenserende foranstaltninger, herunder en udvidelse af Natura 2000-området på ca. 35 hektar og etablering af et nyt vådområde på ca. 12 hektar ved Indfjorden i Lemvig Kommune.

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har på den baggrund indgået aftale d. 14. september 2023 om at åbne mulighed for at nedlægge to af i alt syv vindmøllestandpladser for at muliggøre test af møller på op til 275 meter på de fem resterende pladser.  Derudover er der enighed om en række kompenserende tiltag for naboer til og lokalområdet ved testcentret.

Læs mere under fanen Testcenter Høvsøre

National screening for et tredje testcenter og testpladser for serie-0-vindmøller

Ved politisk aftale af 15. december 2021 om at sikre gode rammevilkår for test af prototypevindmøller gennemføres en landsdækkende screening, der har til formål at undersøge, om der kan identificeres egnede arealer til placering af i) et tredje, nationalt testcenter for prototypevindmøller med op til i alt 6 standpladser til test af vindmøller op til 400 meter og ii) testpladser for serie-0-vindmøller uden for testcentrene.

På baggrund af vindbranchens reviderede ønsker er der efterfølgende den 17. juni 2022 aftalt, at den målrettede screening skal indbefatte 8 i stedet for 6 standpladser til vindmøller op til 450 meter.

Test af serie 0-møller har til formål at afprøve og optimere møllerne, inden de sættes i serieproduktion. Målet er at afprøve den samlede funktion og drift med henblik på at færdiggøre møllerne. Test af serie 0-møller giver samtidig opstilleren mulighed for at opnå praktisk erfaring med en ny vindmølletype, inden der i andre projekter opstilles et større antal af den nye vindmølletype.

Når resultatet af den landsdækkende screening foreligger, forventeligt medio 2023, vil parterne tage stilling til mulighederne for at etablere et tredje, nationalt testcenter og til mulighederne for udpegning af egnede arealer til opstilling af serie-0-møller uden for testcentrene. I den forbindelse er aftaleparterne opmærksomme på, at der kan være behov for forskellige kompenserende tiltag, herunder i forhold til naboer til evt. kommende testfaciliteter og til natur og miljø, f.eks. mulighederne for etablering af erstatningsnatur.

Servicetjek af udlejnings- og tildelingsvilkår ved de nationale testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild

Der gennemføres et servicetjek af udlejnings- og tildelingsvilkår for testcentrene for at undersøge, om det er muligt at forbedre branchens vilkår for fx adgang, priser og fleksibilitet under hensyn til gældende EU- og danske konkurrenceregler samt reglerne i testcenterloven. Afhængigt af resultatet af servicetjekket vil aftaleparterne senere skulle tages stilling til mulighederne for evt. at ændre på rammevilkårene.