Formkrav til kommuneplanen

Planloven giver stor metodefrihed i kommuneplanlægningen, men kommunerne skal være opmærksomme på, at der kan være visse formkrav ift. kommuneplanen, som skal overholdes.

Planloven stiller ikke direkte konkrete krav til kommuneplanens form, men afledt af en række bestemmelser er der alligevel forhold, kommunerne skal være opmærksomme på:

  • Prioritering og valg af emner
  • Disponering og opdeling af planerne
  • Inddragelse af offentligheden
  • Valg af it-løsninger.

Nogle kommuner vælger en smal kommuneplan med fokus på anvendelse af kommunens arealer. Andre kommuner vælger en bred indgang, hvor også målsætninger inden for andre politikområder som kultur, børn og ældre fastlægges i kommuneplanen.

Indberetning til Plandata.dk

Plandata.dk er et landsdækkende digitalt system og register, der bl.a. indeholder forslag til og endeligt vedtagne planer, som er tilvejebragt efter reglerne i planloven. I Plandata.dk stilles planerne til rådighed på internettet.

Se også: Plandata.dk

Den digitale kommuneplan

Den digitale kommuneplan findes både på kommunens hjemmeside og i PlansystemDK, men her som PDF. PlansystemDK og kommunernes hjemmesider udfylder forskellige roller:

  • Plandata.dk er det sted, hvor man i PDF-format skal kunne finde den officielle, juridisk gældende kommuneplan og ændringer af kommuneplanen.. Her er kommuneplanen offentligt tilgængelig og alle - myndigheder, advokater, ejendomsmæglere, borgere - kan få overblik over den samlede planlægning i landet på tværs af kommuner og regioner. Man kan i PlansystemDK følge historikken – hvad var gældende hvornår?
     
  • Kommunens hjemmeside kan herudover på en spændende og forståelig måde fortælle, hvad der er kommunalbestyrelsens overordnede mål med udviklingen i kommunen, hvad er mål, retningslinjer og rammer i de enkelte områder i kommunen. Kommunen kan supplere beskrivelsen af kommuneplanen med andre oplysninger fx link til lovgivning.

Plandokumentet

Pdf-filen i PlansystemDK er det juridisk gældende plandokument, der danner baggrund for høring af borgere og myndigheder og for eventuelle klagesager. Plandokumentet skal kunne udskrives af myndigheder, borgere og interessegrupper, der ønsker en udskrift af hele kommuneplanen.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem pdf-filen i PlansystemDK og oplysningerne på kommunens hjemmeside, er det altid indholdet i den indberettede pdf-fil, der er gældende.

RELEVANTE LINKS

Lov og vejledning

Bekendtgørelse om det digitale planregister Plandata.dk

Vejledning til indberetning på Plandata.dk

Oplysninger og overvejelser, der er en lovpligtig del af redegørelsen for kommuneplanens forudsætninger som fx turistpolitiske overvejelser og befolkningsprognoser, skal fremgå af kommuneplanen. De kan således ikke placeres uden for kommuneplanen og indgå i kommuneplanen ved hjælp af et link.

Krav om entydige afgrænsninger på kort

De afgrænsede områder, der knytter sig til kommuneplanens retningslinjer og rammer for lokalplanlægning, skal vises på kort. Områderne skal afgrænses entydigt på kortbilag både på kommunens hjemmeside og i den pdf-fil, der lægges i Plandata.dk.

De indberettede kort over retningslinjerne vil kunne downloades til ens egne systemer og fx udskrives som kort over arealplanlægningen for hele kommunen i fx 1:50.000 eller 1:100.000. 

Hovedstrukturkort

Kort i pdf-format ser stort set ens ud for alle, der læser dem eller udskriver dem. Derfor anbefales det, at den indberettede pdf-fil indeholder et eller flere oversigtskort, hvor kommunen har sammensat hovedstrukturkort på baggrund af de emner og temaer, som indgår i kommuneplanens hovedstruktur. Disse hovedstrukturkort bør have en nøjagtighed, der svarer til mindst 1:100.000.

Zoom-værktøj

Nogle pdf-værktøjer åbner mulighed for at zoome ind og ud i kortet i pdf-filen, så kortet både kan bruges til at vise oversigtsplanen i et delområde og til at vise entydige afgrænsninger af områder.

Zoom-værktøj der relaterer til dynamiske oplysninger på nettet må ikke bruges i pdf-filen.

Miljøvurdering

Der skal som udgangspunkt altid gennemføres miljøvurderinger forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Forslag til kommuneplaner, kommuneplantillæg og lokalplaner skal miljøvurderes i henhold til Miljøministeriets lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer.