Midlertidig anvendelse

Efter planloven er der mulighed for midlertidig at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, selvom dispensationen er i strid med planens principper.

Det er en betingelse, at muligheden for at dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger. Tidsbegrænsningen skal fremgå som vilkår i dispensationen.

Tidsbegrænset dispensation

Planlovens § 19, stk. 1, giver kommunen mulighed for midlertidigt at dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter § 68, stk. 2. Det gælder, selvom dispensationen er i strid med principperne i planen.

Bestemmelsen tænkes særligt anvendt i tilfælde, hvor der er udarbejdet en ny lokalplan, som endnu ikke kan realiseres, eller hvor en ældre lokalplan ikke længere er aktuel, men endnu ikke er erstattet af en ny plan.

Planens principper er dens formålsbestemmelse og de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet med planen. Principperne omfatter også den planlagte struktur, fordeling mellem friarealer og bebyggede arealer.

Kommunen har samtidig mulighed for at stille vilkår om, at eventuelle bygninger, anlæg m.v., der meddeles tilladelse til at opføre midlertidigt, fjernes uden udgift eller andre omkostninger for det offentlige ved dispensationens udløb.

Det bemærkes endvidere, at kommunen efter lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 af byggeloven kan give en tidsbegrænset byggetilladelse i forbindelse med den midlertidige dispensation. Udvidelsen har til formål at muliggøre, at områder kan udnyttes i en tidsbegrænset periode, så de ikke står ubrugte hen.

Anvendelsesområde

Anvendelsesområdet for de tidsbegrænsede dispensationer er fx de tilfælde, hvor det vil være uhensigtsmæssigt eller ufleksibelt at skulle udarbejde en ny lokalplan for den ønskede anvendelse, eller hvor det for så vidt ikke er ønskeligt med en ny plan, fordi der netop ikke ønskes en permanent ny anvendelse.

Der bør uanset tidsbegrænsningen udvises tilbageholdenhed med anvendelsen af dispensationsadgangen, idet der er tale om en undtagelse til lovens almindelige regel om, at videregående afvigelser kun kan foretages ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

Hvis plangrundlaget er forældet, men fortsat danner rammen om eksisterende anvendelse og aktiviteter, bør der som udgangspunkt tilvejebringes en ny lokalplan, hvor de forskellige interesser afvejes overfor hinanden.

Begrænsninger

Der vil ikke kunne dispenseres til anlæg m.v., der ikke vil kunne fjernes, eller som på anden måde vil medføre en permanent ændring eller påvirkning af området. Ligeledes vil der som udgangspunkt ikke kunne dispenseres til meget omkostningsfulde konstruktioner, som kun vanskeligt vil kunne fjernes.

Hvis det forhold, der er ansøgt om dispensation til, hverken er i overensstemmelse med principperne i den relevante lokalplan m.v. eller har den fornødne midlertidige karakter, må der i henhold til § 19, stk. 2, tilvejebringes en ny lokalplan, hvis det ansøgte ønskes tilladt.

3-årig midlertidig dispensation

Som eksempler på anlæg og aktiviteter m.v., der vil kunne meddeles en 3-årig midlertidig dispensation til, kan nævnes:

  • øvelokaler
  • kunstudstillinger
  • parkering på terræn
  • musikarrangementer
  • teater
  • sportsaktiviteter
  • midlertidige lokaler til virksomheder, fx iværksættervirksomheder

 Listen ovenfor er ikke udtømmende. Det vil således også være muligt for en kommune at tildele en midlertidig dispensation på op til tre år til andre former for ændret anvendelse af bygninger, fx til en midlertidig anvendelse som bolig.

Studieboliger

Midlertidige dispensationer til studieboliger kan gives i op til 10 år. Med studieboliger forstås boliger, der udlejes til studieaktive uddannelsessøgende, hvor boligerne opfylder kriterierne for at modtage støtte efter lov om støttede private ungdomsboliger, lov nr. 1089 af 17. december 2002 eller tilsvarende regler for almene ungdomsboliger, jf. lovbekendtgørelse om leje af almene boliger, lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016.

Relevante hensyn

Dispensationen kan angå både anvendelse af ubebyggede arealer og eksisterende bebyggelse m.v. Kommunen vil i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige principper forud for en dispensation skulle oplyse sagen og inddrage og afveje relevante hensyn. I vurderingen vil det fx kunne indgå, om der er tale om et område, som ifølge det gældende plangrundlag – eller de facto – anvendes til virksomhed, som vurderes at være helt eller delvis uforenelig med den ansøgte midlertidige aktivitet.

Uforeneligheden kan fx følge af:

  • støv-, støj-, eller lugtgener.
  • nærhed til en risikovirksomhed, dvs. en virksomhed med oplag, produktion m.v., hvori der indgår et eller flere farlige stoffer i mængder over en vis størrelse.

 Ved vurdering af om midlertidig dispensation skal meddeles, skal kommunen bl.a. lægge vægt på indholdet af kommuneplanen.

Udløb af dispensationsperiode

Ved udløbet af en dispensationsperiode vil kommunen

kunne meddele en ny dispensation for maksimalt 3 år, dette gælder også for studieboliger. En ny dispensation vil i princippet – hvis det er sagligt begrundet – kunne meddeles et ubegrænset antal gange.

Ingen indflydelse på dispensationsadgangen

Ændringen udvider ikke i øvrigt dispensationsadgangen, og dispensationer til helårsbeboelse i sommerhusområder vil som hidtil skulle meddeles efter § 40. Dispensation efter § 19, stk. 1, skal fortsat meddeles efter proceduren i § 20.

Dispensationsadgangen har ingen betydning for reglerne i § 13, stk. 2, om lokalplanpligt. Kommunen skal i alle tilfælde foretage en vurdering af, om det ansøgte er omfattet af lokalplanpligten. Hvis det er tilfældet, kan der ikke meddeles dispensation i henhold til § 19.

Udvidelsen indebærer – i lighed med den eksisterende dispensationsadgang – ikke en mulighed for at dispensere fra anden lovgivning eller lovens øvrige bestemmelser, herunder fx bestemmelserne om lokalplanpligt.

Dispensationsadgangen tilsidesætter heller ikke naboretlige regler eller anden lovgivning i øvrigt.