22.02.2022

Hoteldrift, bed & breakfast, vandrehjem m.v.

Hotelvirksomhed, herunder bed & breakfast, vandrerhjem, kursuscentre mm., skal altid opfylde hotelbegrebet og kan derudover kræve en tilladelse efter sommerhusloven fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Læs mere om reglerne for hoteldrift m.m. her.

Regler om hoteldrift i medfør af sommerhusloven

Traditionelle hoteller, vandrerhjem, bed & breakfast og lignende hoteldrift kan drives uden en udlejningstilladelse efter sommerhusloven, så længe sommerhuslovens hotelbegreb overholdes. Det samme gælder virksomhed med uddannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt formål, f.eks. kursuscentre og højskoler.

Det kræver dog en udlejningstilladelse, når der er tilknyttet fritliggende hytter eller huse til hotelvirksomheden, og disse udlejes for mere end fem nætter ad gangen. Her gives der efter fast praksis en udlejningstilladelse, hvis sommerhuslovens hotelbegreb er opfyldt.

Hotelvirksomhed skal, uanset om der er tilknyttet fritliggende hytter/huse eller ikke, i øvrigt altid opfylde hotelbegrebet, og hotellet skal naturligvis overholde øvrig lovgivning, f.eks. lov om restaurations- og hotelvirksomhed, naturbeskyttelsesloven m.v. og være i overensstemmelse med kommunens plangrundlag.

Kort om sommerhuslovens hotelbegreb

Det er Plan- og Landdistriktsstyrelsen, der vurderer hvorvidt hotelbegrebet er opfyldt.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen behandler også ansøgninger om tilladelse til udlejning af hytter/huse, der er tilknyttet hotelvirksomhed. Ved afgørelsen af om der kan gives en tilladelse til udlejning af fritliggende hytter/huse, lægges der afgørende vægt på, at hotelvirksomheden opfylder sommerhuslovens hotelbegreb, jf. § 1, stk. 5. Ved hotelvirksomhed forstås, at: 

  • Der skal være tale om en selvstændig erhvervsvirksomhed, der modtager overnattende gæster,
  • Gæsterne modtages af en form for reception. Der stilles ikke store krav hertil, og receptionen kan således bestå af en form for nøgleudlevering,
  • Der skal være mulighed for servering af et af dagens hovedmåltider i særskilte serveringslokaler, og
  • Der er tale om et samlet anlæg, hvilket i praksis betyder, at både servering og overnatningsfaciliteter m.v. skal være placeret således, at det fremtræder som én samlet enhed.

Fritliggende hytter eller huse knyttet til hotelvirksomheden

Hvis der til hotelvirksomheden er knyttet fritliggende hytter eller huse, vurderer Plan- og Landdistriktsstyrelsen, om hotelvirksomheden er væsentligt mindre arealkrævende end traditionelle sommerhusudstykninger eller feriehuse. Efter fast praksis vil en tilladelse til udlejning være betinget af, at hytterne er placeret i en samlet opstilling, eventuelt i klynger og med en afstand på maksimalt 5-6 meter mellem de enkelte huse eller hytter.

En hytte i forbindelse med hotelvirksomhed kan i nogle tilfælde også optræde i form af en såkaldt  ”glampingenhed”. Læs mere i Notat om glamping, der indeholder beskrivelsen af de mest centrale regler, der skal følges, hvis man ønsker at etablere glamping.

Du kan ansøge om tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af hytter her

Feriehoteller – individuelt ejede hotellejligheder/-hytter

Hotelenheder kan i Danmark ejes individuelt. Det betyder, at danske statsborgere, virksomheder og øvrige EU-borgere og -virksomheder kan erhverve hotellejligheder/-hytter som led i hoteldrift. Hotellejlighederne/-hytterne kan fx udlejes af feriehotellets ejerlejlighedsforening.

For at den enkelte ejer af en hotellejlighed/-hytte kan antages at drive hotelvirksomhed, må det kræves, at der påhviler hotelejeren et direkte ansvar for virksomhedens drift, og at der ved driften tilsigtes en økonomisk fordel for den pågældende. Det forudsættes herved, at der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed for de enkelte ejere af hotellejlighederne/-hytterne, at der er overnattende gæster, og at der er mulighed for servering i særskilte serveringslokaler, jf. ovenfor om hotelbegrebet.

Det vil være muligt for de enkelte ejere at overnatte på feriehotellet (dvs. til egen brug), men efter praksis kan dette ikke ske i mere end ca. 5 uger årligt, og ejeren vil efter praksis desuden ikke kunne gøre krav på, at brugen skal ske i ejerens hotellejlighed/-hytte. Der kan fx stilles krav herom i ejerforeningens vedtægter.

Hvordan ansøger man om en tilladelse?

Ansøgninger om udlejning af hytter/huse tilknyttet hotelvirksomhed sendes med mail til Plan- og Landdistriktsstyrelsen via sommerhusloven@plst.dk. Ansøgningen bedes som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Adresse, matrikelnummer og ejerlav.
  • Oplysninger om og dokumentation for at hotelvirksomheden opfylder hotelbegrebet, herunder vedrørende reception og servering m.v., jf. ovenstående.
  • Oplysninger om hytternes/husenes antal, størrelse og beliggenhed på ejendommen (vedhæft gerne kortbilag med mål).
  • Evt. CVR-nr.
  • Evt. henvisning til hotelvirksomhedens hjemmeside.
  • Evt. kopi af lokalplan for hotellet.

 

ADMINISTRATIV PRAKSIS

Vejledningsnotat