Udviklingsplaner

Arbejdet med levende bymidter kræver et langsigtet lokalpolitisk fokus og en helhedsorienteret tilgang med en klar og entydig retning for bymidten. De fem testbyer har haft til opgave at udarbejde en strategisk udviklingsplan for bymidten i samarbejde med byens aktører.

Den strategiske udviklingsplan 

Formålet med en udviklingsplan er at sikre, at der arbejdes ud fra en stærk og konkret vision, som samler alle væsentlige aktører i byen. En strategisk udviklingsplan kan indeholde en vision og strategi, en plan for fysiske forandringer, en aktivitetsplan i form af fx et årshjul, en handlingsplan der viser, hvem der har ansvaret for de forskellige indsatser samt en finansieringsplan med angivelse af budget og finansiering af indsatserne.

Testbyernes arbejde med udviklingsplanen 

For nogle af testbyerne var det relevant at stille spørgsmålet, om den strategiske udviklingsplan overhovedet var det rette begreb. I nogle af testbyerne var der allerede tidligere udarbejdet en udviklingsplan og der var måske behov for en anden type plan nu. I andre af byerne ville man hellere arbejde med helhedsplaner, strategier eller debatoplæg.  

Testbyerne har lagt vægt på forskellige dele af udviklingsplanen afhængigt af den lokale aktørgruppe og hvad der var behov for, og det har resulteret i en række eksempler på forskellige typer af strategier og udviklingsplaner.  

Strategi for handel og turisme i Lemvig 

I Lemvig manglede der en fælles strategi for den nyligt fusionerede forening Lemvig-Thyborøn Handel og Turisme. Visionen er at udvikle Lemvig som handelsby for at sikre gode indkøbsmuligheder, og hele kommunen som turistdestination. Strategien indeholder bl.a. konkrete mål for udvikling af detailhandlen i Lemvig og mål om at udvide turistsæsonen og så indeholder strategien også en aktivitetsplan i form af et årshjul for events i Lemvig. Strategien er et godt eksempel på, hvordan man kan koble fokus på projekter og indsatser for bymidtens erhverv med de lokale turismeindsatser på en konkret og overskuelig måde. Strategien sætter en fælles retning for de forretningsdrivende i udviklingen af Lemvig bymidte og kan medvirke til at igangsætte en mere strategisk tænkning hos aktørerne i bymidten, hvor turisme- og detailhandelsindsatser ses i sammenhæng.

Læs strategien her.   

Helhedsplan for Rødekro bymidte 

Rødekro er en populær bosætningsby, men bymidten har efter kommunalreformen mistet en del butikker og fremstår utidssvarende. Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem LYTT arkitekter og to af byens foreninger – det lokale udviklingsråd og handelstandsforeningen, mens de kommunale projektledere bevidst er trådt lidt i baggrunden for at sikre ejerskabet hos de lokale. Denne proces har medvirket til at styrke samarbejdet mellem aktørerne i Rødekro, som er nået til enighed om visionen ”Den grønne stationsby” og en handlingsplan for bymidten. Visionen blev fastlagt i et forløb, hvor LYTT arkitekter præsenterede byens aktører for flere mulige scenarier for bymidten. Handlingsplanen består af en række fysiske greb i form af flere grønne elementer, grøn mobilitet og en tydeligere markering af Hærvejen. Helhedsplanen er et godt eksempel på, hvor langt man kan nå med en styret, men tæt inddragelse af byens aktører og ved hjælp af scenarie-udvikling.

Læs helhedsplanen her.

Udviklingsplan for Vojens bymidte 

Haderslev Kommune har sammen med det lokale Forum Vojens og ”Hele Landet - Sociale Arkitekter” udarbejdet en udviklingsplan for Vojens bymidte. Udviklingsplanen er en fortsættelse af det tidligere arbejde med en vision for Vojens fra 2015, og en masterplan fra 2017. Bymidten i Vojens består i dag af et større geografisk område med afstand mellem funktionerne og tomme butikslokaler langs de oprindelige hovedgader. Der er behov for en ny identitet for bymidten og at opnå enighed om, hvilke dele af bymidten, der skal satses på i fremtiden. Visionen for Vojens er i planen fastlagt som en ”aktiv hverdagsby for mennesker i alle aldre”. Det fysiske hovedgreb er en ”akupunkturstrategi”, hvor der udpeges tre centrale byområder - Rådhuscentret, stationen og halområdet, som er mødesteder for hhv. handel, kultur og idræt. Haderslev Kommune har gennem processen erfaret, at det er vigtigt, at kommunen påtager sig en ledende rolle i byens udvikling mht. at realisere kommunale anlægsopgaver og understøtte opbygningen af en tværgående organisering i byen, fx i form af et koordinerende organ eller en nedsat styregruppe. Planen indeholder desuden et eksempelkatalog til udvikling af mødesteder, som kan inspirere andre, der skal i gang med at indrette eller forbedre mødesteder i bymidten.

Læs udviklingsplanen her. 

Debatoplæg for Ringsted bymidte 

I Ringsted Kommune er der udarbejdet et debatoplæg, hvor byrådet har udpeget fire strategiske indsatser, som skal bane vejen for at skabe mere liv i bymidten. De strategiske indsatser har fokus på: 

  1. Fortætning med nyt byggeri.
  2. Funktioner, herunder nye kultur- og velfærdsfunktioner i bymidten.
  3. Forbindelser til og på tværs af bymidten - for gående og cyklister.
  4. Forskønnelse af bygninger, byrum, parker, belysning og skiltning. 

Debatten skal bidrage med synspunkter, bemærkninger og ideer, som kan kvalificere de indsatser, som Byrådet skal arbejde videre med i en fremtidig bymidteplan.

Du kan se debatoplægget her. 

Strategiplan for bymidten i Vordingborg ”Midt i Mødestaden”

Vordingborg Kommune har udarbejdet en strategi for bymidten i Vordingborg, hvor den gamle købstad skal betragtes som nutidens og fremtidens MØDESTAD. Byen har været udfordret og mangler en tydelig fortælling og identitet. Der har desuden været en begrænset detailhandel og et ønske om at understøtte turismen samt skabe opholdsmuligheder og mødesteder for de unge mennesker. Det giver anledning til en vision om at skabe en levende, attraktiv og mangfoldig bymidte, hvor en bæredygtig og grøn byudvikling er i fokus. For at dette kan lykkedes, skabes der rammer for, at mennesker kan mødes og samles. Som byplanlægger Jan Gehl også formulerer: ”Mennesket er menneskets største attraktion”.  

Realiseringen af bymidtestrategien vil ske gennem målrettede handlinger hen over de næste år, hvor der vil indgå dialog mellem borgere og andre aktører.

Læs den korte version af strategien her og den fulde version her.

Værktøjskassen: Udviklingsplaner og aktiviteter

Her kan du finde eksempler på aktiviteter og projekter, som et bymidtesamarbejde kan kaste sig over for i fællesskab at forbedre vilkårene for det lokale, levende byliv.