Eksperimenter og afprøvninger i bymidten

Der er med udgangspunkt i bymidternes komplekse problemstillinger behov for at gentænke og udfordre den erfaringsbaserede planlægningsmetode i tilgangen til bymidteudviklingen. Dette kan fx gøres ved, at enten kommuner eller bymidtesamarbejder giver flere typer af aktører mulighed for at hurtigt at afprøve nye midlertidige initiativer. Det kan være initiativer i forbindelse med bylivsevents, nye samarbejdsformer, organiseringer, fysiske tiltag og lignende.

Med inspiration fra design-thinking-metoder kan man tilrettelægge dette arbejde strategisk og i strukturerede processer efter devisen: 1. afprøvning, 2. erfaringsopsamling og 3. forbedring.

Det er således væsentligt, at afprøvningerne har et strategisk sigte f.eks. i forhold til fysisk forskønnelse, læring, relationsopbygning, kommunikation m.v., så de forankres og tilfører bymidten varig værdi. Der er eksempler på flere kommuner og bymidtesamarbejder, hvor afprøvninger og eksperimenter er et af de bærende elementer i udviklingsstrategien for bymidten.

Case fra testbyforløbet

24-timers Research i Vojens

I testbyforløbet foretog Haderslev Kommune og rådgiverteamet, Hele Landet Sociale Arkitekter, Trafikplan og Realise, en 24 timers research i Vojens, hvor der bl.a. blev afholdt fokusgruppeinterviews og byvandringer. Initiativet var med til at spore bysamarbejdet i Vojens ind på indholdet i de kommende afprøvninger, der skal ingå i den strategiske udviklingsplan.

Den første afprøvning har omhandlet etableringen af ”Næste Station”, der skal fungere som en bystue, der skal bruges til f.eks. møder og events blandt borgere med ideer til bymidteudviklingen.

Derudover har Vojens til hensigt at igangsætte afprøvninger, som skal give viden om trafikafvikling og omdannelsespotentialer.

Sidstnævnt vil der også blive foretaget afprøvninger af mere organisatorisk karakter i forhold til koordinering mellem byens mange foreninger, frivillige og handelsnetværket.

Case fra testbyforløbet

Lokal forankring og ejerskab i Rødekro

I december 2022 vedtog Aabenraa Kommune en helhedsplan for Rødekro bymidte. Planen blev til på baggrund af et tæt samarbejde mellem Aabenraa Kommune, Rødekro Udviklingsråd og byens handelstandsforening ”Kometbutikkerne”.

Samarbejdet viser, hvordan en innovativ og struktureret inddragelse kan bidrage positivt til øget lokal forankring og ejerskab. Den lokale arbejdsgruppe, med repræsentanter fra Udviklingsrådet og Kometbutikkerne, har været tæt involveret i dialogen med de eksterne rådgivere og har derigennem været med til at prioritere og træffe valg i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen. De kommunale projektledere har i højere grad indtaget en rolle som procesdesignere og haft fokus på at sikre planens faglige robusthed på tværs i kommunen.

Det strukturerede samarbejde indeholdt en række greb, som bidrog til at skabe ejerskab og lokal forankring, herunder:

  • Samarbejdet mellem den lokale arbejdsgruppe og de eksterne rådgivere blev sat i gang med en byvandring, hvor de lokale viste byen frem for rådgiverne og forvaltningen, og derigennem gav deres vinkel på udfordringer og potentialer i byen.
  • Den lokale arbejdsgruppe blev efterfølgende præsenteret for tre konceptscenarier for bymidtens fremtidige identitet. Ud fra scenarierne blev muligheder og kvaliteter drøftet og fra hvert scenarie blev elementer udvalgt og indgik i det endelige scenarie.
  • Det endelige visionsscenarie ”Den grønne stationsby” blev præsenteret i forbindelse med en offentlighedsfase med både et åbent borgermøde og en online meningstilkendegivelse. Brugen af scenariet gav borgerne et klart billede af, hvilken identitet, der arbejdes imod og på den måde blev diskussionen både konkret og lokalt forankret. Den lokale arbejdsgruppe var efterfølgende med til at prioritere den feedback, der kom i offentlighedsfasen.
  • Tegninger og planer er løbende blevet præsenteret i byen via online platforme og en ”Åben tegnestue”, hvor arkitekterne mødte borgerne og snakkede om ideer og forslag

Med udgangspunkt i visionsscenariet, og den efterfølgende feedback, igangsattes arbejdet med udarbejdelse af helhedsplanen. Processen har på flere planer sat gang i en positiv dialog og et lokalt samarbejde på tværs af Udviklingsrådet og Kometbutikkerne. Fremgangsmåden har givet rådgiverne og forvaltningen mulighed for at komme helt tæt på livet i Rødekro og se byen med de lokales øjne.

En forudsætning for det strukturerede dialogforløb har været, at det var efterspurgt og beskrevet i udbudsmaterialet. Samtidig har de kommunale projektledere fulgt processen tæt og igennem formøder med rådgivere sikret fremdrift, gode vilkår for samarbejdet og den kommunale forankring. 

GODE EKSEMPLER

Fra fysiske forandringer til bevægelse i byen

I 2016 iværksattes det tværfaglige forskningssamarbejde Bevæg Byen om co-design af Aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer (APEN) i Sydhavnen, København. Projektet har gennem inddragende eksperimenter i byrummet skabt forskningsbaseret viden om, hvordan vi ved at forandre eller forbedre de fysiske miljøer i samarbejde med borgere kan fremme sociale, fysiske og bæredygtige aktiviteter i lokalsamfundet.

Værktøjskassen: Udviklingsplaner og aktiviteter

Her kan du finde eksempler på aktiviteter og projekter, som et bymidtesamarbejde kan kaste sig over for i fællesskab at forbedre vilkårene for det lokale, levende byliv.